Algemene voorwaarden Boobox

Tijdelijke opslagruimte bezorgd, opgehaald en opgeslagen

voorwaarden

Laatste versie: 17 mei 2018

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door, want ze bevatten belangrijke informatie over uw rechten, aansprakelijkheid en verplichtingen. Hieronder vallen verschillende definities, bepalingen, uitsluitingsclausules, beperkingen en een bepaling die de locatie van geschillen voorschrijft.

Boobox, onderdeel van Lutgens-Webb V.O.F. (hierna genoemd “Boobox”, lees ook ‘wij’, ‘’ ons’ of ‘onze’) maakt gebruik van een website en/of applicatie, die hierna ook de “Site” wordt genoemd. De Site wordt samen met de op deze Site aangeboden diensten genoemd: “Diensten”.

Boobox biedt (opslag)ruimte aan via een Opslagbox en treedt in deze hoedanigheid op als verhuurder van de Opslagbox, met aanvullende haal- en brengservice (lees ook “leveren” en “retour brengen”). Boobox levert mobiele opslagruimte. Zij faciliteert hierin door deze (opslag)ruimte te bezorgen bij de huurder, die voorafgaand via de Site een reservering heeft geplaatst voor het leveren van de Opslagbox, deze wenst op te slaan voor een door hem aangegeven periode en bij beëindiging van deze periode op het door hem aangegeven adres retour wenst te ontvangen, inclusief andere producten of diensten die door Boobox mogelijk worden gemaakt.

LET OP: Boobox is geen verhuisbedrijf, noch een logistiek dienstverlener of transporteur.

Belangrijk: Om gebruik te kunnen maken van of toegang te krijgen tot onze dienstverlening dient u akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden. Het niet naleven van deze voorwaarden kan een leiden tot directe beëindiging van onze dienstverlening en indien nodig civiele of strafrechtelijke stappen onzerzijds. Bepaalde onderdelen van onze dienstverlening kunnen afwijkende voorwaarden hebben of kunnen vereisen dat u akkoord gaat met aanvullende voorwaarden of bepalingen. Wanneer de Algemene Voorwaarden conflicteren met de aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een bepaald onderdeel van onze dienstverlening dan zullen laatstgenoemden voorrang. Waar in de Algemene Voorwaarden of aanvullende/afwijkende voorwaarden over hij/hem/zijn wordt gesproken, dient eveneens zij/haar/haar gelezen te worden.

Artikel 1. Definities

Aanvullende producten en diensten: Andere producten of diensten, dan de door Boobox geleverde Opslagbox(en), ter ondersteuning van de dienstverlening van Boobox;
Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden van Boobox;
Betalingsvoorwaarden: Voorwaarden gelden voor de betaling voor de door Boobox geleverde dienst, dan wel aanvullende producten en diensten ter ondersteuning van de dienstverlening van Boobox;
Gebruikersreglement: Regels omtrent het gebruik van de Opslagbox(en) en aanvullende producten en diensten die (ter (bruik)leen) worden aangeboden door de Verhuurder aan de Huurder;
Huurder: Eén of meerdere natuurlijke personen (al of niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep) of rechtspersonen die gebruik maakt van de diensten van Boobox en één of meerdere Opslagboxen huurt;
Huurdersaccount: De persoonlijke account van de Huurder welke via de Site aangemaakt en aangepast kan worden door de Huurder;
Huurovereenkomst: De overeenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder, waarbij de Verhuurder zich verbindt tot het voor een bepaalde tijd verstrekken van gebruik van (een of meerdere) Opslagbox(en) in de opslagruimte, aan de Huurder, en de Huurder zich verbindt tot het betalen van de daarvoor bepaalde Huurprijs;
Huurprijs: De prijs die de Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is aan de Verhuurder;
Huurtermijn: De periode waarvoor de Huurovereenkomst wordt gesloten. Waar gesproken wordt van een dag, week, maand of jaar wordt bedoeld een kalenderdag, -week, -maand of -jaar;
Leveringsvoorwaarden: Voorwaarden die gelden voor het leveren van een lege Boobox;
Opslagbox: Onder Opslagbox wordt verstaan een Boobox (8m³; intern 2310lx1425bx2240h; extern 2500lx1600bx2500h), die de Huurder voor een bepaalde tijd huurt voor het zelf opslaan van goederen;
Opslagruimte: Onder Opslagruimte wordt verstaan, de ruimte waar een Boobox (8m³; intern 2310lx1425bx2240h; extern 2500lx1600bx2500h), die de Huurder voor een bepaalde tijd huurt, voor het zelf opslaan van zijn goederen, wordt opgeslagen;
Site: De website van Verhuurder, via welke de Huurder de dienstverlening kan starten middels het maken van een reservering en via welke de Huurder de dienstverlening kan beëindigen middels het aanvragen van een retourbrenging.
Verhuurder: De vennootschap onder firma Lutgens-Webb V.O.F., gevestigd te Roermond, ten deze handelend onder de naam Boobox, die de diensten waarvan de Huurder gebruik maakt verricht en waarmee de Huurder de betreffende Huurovereenkomst heeft gesloten.
Voorwaarden retour brengen: Voorwaarden die gelden omtrent het retour brengen van een Boobox met de door u opgeslagen goederen;

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder, ongeacht de aard en benaming van de rechtsbetrekking, tenzij Huurder en Verhuurder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden schriftelijk hebben uitgesloten.
2.2 Wanneer de Huurder deze Algemene Voorwaarden aanvaardt of accepteert ten behoeve van een bedrijf, organisatie of andere rechtsvorm, dan verklaart en garandeert de Huurder dat hij de bevoegdheid heeft om het bedrijf, de organisatie of welke rechtsvorm dan ook rechtmatig te vertegenwoordigen.
2.3 Bedingen die afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door de Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.4 De Huurovereenkomst is geen overeenkomst van bewaarneming in de zin van artikel 7:600 BW. De Verhuurder zal ten aanzien van de Opslagbox(en) derhalve niet fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer van de goederen van de Huurder. Op de Verhuurder rust geen verplichting tot het houden van toezicht op de door de Huurder opgeslagen goederen. De Verhuurder houdt enkel toezicht op de Opslagruimte.

Artikel 3. Gebruikers reglement

3.1 Naast de Algemene Voorwaarden is op de Huurovereenkomst tevens het Gebruikersreglement van de Verhuurder van toepassing.
3.2 De Huurder is gehouden zich naar de regels en bepalingen van het Gebruikersreglement te gedragen.
3.3 Overtreding van de regels en/of bepalingen van het Gebruikersreglement door de Huurder kan leiden tot aansprakelijkheid voor alle door de Verhuurder en/of de eigenaar van de Opslagbox(en) geleden schade, die voortvloeit uit overtreding.

3.1 Naast de Algemene Voorwaarden is op de Huurovereenkomst tevens het Gebruikersreglement van de Verhuurder van toepassing.
3.2 De Huurder is gehouden zich naar de regels en bepalingen van het Gebruikersreglement te gedragen.
3.3 Overtreding van de regels en/of bepalingen van het Gebruikersreglement door de Huurder kan leiden tot aansprakelijkheid voor alle door de Verhuurder en/of de eigenaar van de Opslagbox(en) geleden schade, die voortvloeit uit overtreding.

Artikel 4. Totstandkoming Huurovereenkomst en Huurtermijn

4.1 De Huurovereenkomst wordt elektronisch vastgelegd via de Site en komt slechts tot stand na reservering van de Opslagbox(en) via de Site en door het doen van een aanbetaling op deze reservering door de Huurder, via de door de Verhuurder elektronisch (per e-mail) verstuurde IDEAL-betaallink. Deze aanbetaling dient tenminste 2 (twee) werkdagen voor datum van levering door de Verhuurder ontvangen te zijn. Betalingen kunnen enkel voldaan worden via de verzonden IDEAL-betaallink. In het geval de Huurder een of meerdere rechtspersonen betreft welke (een of meerdere) Opslagbox(en) huurt/huren, kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.2 De Huurovereenkomst kan voor elke gewenste Huurtermijn worden aangegaan met een minimumtermijn van 3 (drie) maanden, tenzij anders wordt overeengekomen. Na deze minimumperiode van 3 (drie) maanden wordt de Huurovereenkomst automatisch voor onbepaalde duur verlengd en kan de overeenkomst te allen tijde worden opgezegd door elk van de partijen door middel van het aanmaken van een opdracht voor retour brengen van de Opslagbox(en) via de Huurdersaccount, met een opzegtermijn van tenminste 7 (zeven) werkdagen.
4.3 De levering van de Opslagbox(en) geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden welke zijn te vinden op de Site.
4.4 Voorwaarden die gelden omtrent het retour brengen van de Opslagbox(en) met de door de Huurder opgeslagen goederen zijn te vinden op de Site.

Artikel 5. Wijziging Huurovereenkomst, Algemene Voorwaarden, Aanvullende voorwaarden en Gebruikers reglement

5.1 De Verhuurder behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder vooraankondiging, naar eigen goedvinden, de diensten, dan wel de Algemene Voorwaarden, Aanvullende voorwaarden, de Huurovereenkomst en/of het Gebruikersreglement te wijzigen of aan te vullen. De update van deze wijziging zullen wij kenbaar maken bovenaan de voorwaarden onder vermelding van “Laatste versie”.
5.2 Wijzigingen en/of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden en Aanvullende voorwaarden zullen via de Site kenbaar worden gemaakt. Wijzigingen in de bestaande Huurovereenkomst zullen elektronisch (per e-mail) aan de Huurder ter kennis worden gegeven. De Huurder aanvaardt uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden en hij aanvaardt dat deze voorwaarden beschikbaar zijn in de vorm van een papieren exemplaar of via de Site van Boobox. De Huurder zal door de Verhuurder voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen worden ingelicht via de post, e-mail of de Site van Boobox.
5.3 De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 (dertig) dagen nadat een kennisgeving hiervan door de Verhuurder aan Huurder is verzonden of de wijziging is geplaatst op de Site van Boobox.
5.4 De Huurder wordt geacht in te stemmen met de wijziging en/of aanvulling, indien hij niet binnen 30 (dertig) dagen na in kennis te zijn gesteld daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Door gebruik te blijven maken van of toegang te hebben tot de diensten, nadat de Verhuurder een wijziging heeft doorgevoerd van de diensten, geeft de Huurder aan dat hij akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden en dat hij daaraan gebonden is. Indien de Huurder de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, is de enige mogelijkheid om te stoppen met het gebruik van de dienst.
5.5 Bij een mededeling van wijziging en/of aanvulling is de Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Beëindiging is mogelijk door de onder 4.2 gestelde voorwaarden.
5.6 Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op het Gebruikersreglement, uitgezonderd het bepaalde onder 5.1.

Artikel 6. Einde Huurovereenkomst

6.1 De Huurovereenkomst eindigt door de handeling van de Huurder die via de Site opdracht geeft voor het retour brengen van zijn goederen op het door de Huurder aangegeven adres en door het voldoen van de eindfactuur die samen met de IDEAL-betaallink door de Verhuurder elektronisch (per e-mail) wordt toegezonden.
6.2 De Huurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst op ieder moment op te zeggen met inachtneming dat een opdracht tot het retour brengen van zijn goederen minimaal 7 (zeven) werkdagen van tevoren dient te worden aangegeven via de Site en door het voldoen van de eindfactuur die via de door de Verhuurder elektronisch (per e-mail) verstuurde IDEAL-betaallink wordt toegezonden. Deze eindfactuur dient tenminste 2 (twee) werkdagen voor datum van retour brengen door de Verhuurder ontvangen te zijn. Betalingen kunnen enkel voldaan worden via de verzonden IDEAL-betaallink. In het geval de Huurder een of meerdere rechtspersonen betreft welke (een of meerdere) Opslagbox(en) huurt, kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6.3 De Verhuurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen, indien de Huurder niet binnen 48 (achtenveertig) uur gevolg geeft aan de eerste sommatie tot nakoming van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden of het Gebruikersreglement.
6.4 Indien de Huurovereenkomst als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de Huurder tussentijds wordt beëindigd, dan blijft de Huurder gehouden tot voldoening van de vastgestelde Huurprijs of de hoogte van de eindfactuur.
6.5 De Verhuurder heeft de bevoegdheid om tot onmiddellijke ontruiming van de Opslagbox(en) over te gaan na de onder 6.3 bedoelde, beëindiging van het huurcontract.

Artikel 7. Huurprijs, borg en verzuim

7.1 De verschuldigde prijzen voor huur, opslag en overige vergoedingen zullen per kalendermaand, tezamen met eventueel verschuldigde omzetbelasting, worden gefactureerd. De Huurprijs is bepaald in de aanvullende Leveringsvoorwaarden welke zijn te vinden op de Site. Na de aanbetaling, die geschied via de door de Verhuurder elektronisch (per e-mail) verstuurde IDEAL-betaallink, zal voor iedere opvolgende maand een IDEAL-betaallink worden verzonden naar het door de Huurder opgegeven e-mailadres in het Huurdersaccount. Huurder dient deze maandelijks verstuurde elektronische IDEAL-betaallink zelf te voldoen.
7.2 De Huurder stemt er mee in dat, voor verzending van de maandelijkse huurprijs en eventueel bijkomende kosten, de via de door de Verhuurder elektronisch (per e-mail) verstuurde IDEAL-betaallink naar het door de Huurder opgegeven e-mailadres, als een correct en afdoende middel van communicatie en betalingsverkeer geldt tussen de Huurder en Verhuurder.
7.3 De Verhuurder kan bij aanvang van de Huurovereenkomst aan de Huurder een bijkomende waarborgsom vragen, teneinde een correcte naleving van de Huurovereenkomst te verzekeren.
7.4 De Huurder is verplicht de maandelijkse huurprijs en eventueel bijkomende kosten binnen de gestelde termijn van 7 (zeven) dagen te betalen, via de in de elektronisch (per e-mail) verstuurde IDEAL-betaallink. De Huurder is bij niet nakoming hiervan –zonder dat enige kennisgeving is vereist- in verzuim.
7.5 Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde Huurprijs, is de Huurder in verzuim en vervalt de Huurovereenkomst. De Huurder wordt, na het verstrijken van de betalingstermijn van 7 (zeven) dagen automatisch herinnerd, via een opnieuw door de Verhuurder elektronisch (per e-mail) verstuurde IDEAL-betaallink, die binnen 2 (twee) dagen voldaan dient te worden. Bij uitblijving hiervan zal de vordering worden overgedragen aan het incassobureau.
7.6 Volgens de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten mogen wij een minimumbedrag van € 40,- aan incassokosten in rekening brengen. Indien de vordering wordt overgedragen aan het incassobureau zal het maximale bedrag aan incassokosten, met een minimum van € 40,-, in rekening worden gebracht, exclusief eventuele gerechtelijke- of rentekosten voor de inning van het openstaande bedrag.
7.7 Bij beëindiging van de Huurovereenkomst door opzegging door de Huurder, zal de Verhuurder de reeds vooruitbetaalde Huurprijs, voor de niet genoten Huurtermijn terugboeken of verrekenen met een voor de van toepassing zijnde voorwaarden voor het retour brengen van een Opslagbox geldende bepaling, op de bankrekening van de Huurder, tenzij art. 6.4 van toepassing is of de Verhuurder recht heeft op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
7.8 Huurder en Verhuurder komen overeen, dat bij een huurachterstand van meer dan 60 dagen, de goederen uit de Opslagbox(en) worden ontruimd. De gemaakte kosten voor ontruiming van minimaal € 300,= per Opslagbox komen ten laste van de Huurder.
7.9 Alle zaken die de Huurder na opzegging of beëindiging door Verhuurder van de Huurovereenkomst wegens niet-betaling van drie huurtermijnen door de Huurder, in de Opslagbox(en) achterlaat, kunnen door Verhuurder, naar Verhuurders inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van Huurder worden verwijderd. Verhuurder heeft het recht om deze zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van de Huurder te laten vernietigen, dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden.
7.10 Indien de Huurder gedurende een periode van 7 (zeven) dagen achterstallig is in de voldoening van de Huurprijs, is de Verhuurder zonder sommatie van de Huurder bevoegd de toegang tot de Opslagbox(en) voor de Huurder, en door de Huurder gevolmachtigden, te ontzeggen.
7.11 Met ingang van 1 januari van ieder jaar kan de Huurprijs geïndexeerd worden overeenkomstig de consumentenprijsindex.
7.12 De Huurder is niet bevoegd ten aanzien van de Verhuurder verrekening toe te passen of zich in verband met betaling van de Huurprijs op opschorting te beroepen.
7.13 Eventuele kortingen en/of acties worden uiteengezet in de aanvullende Leveringsvoorwaarden. Bij aanvang en beëindiging van de Huurovereenkomst zullen eventuele kortingen vervallen indien niet is voldaan aan de in de aanvullende Leveringsvoorwaarden gestelde vereisten.

Artikel 8. Omzetbelasting

8.1 Voor de Huurder die geldt als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en in de zin van genoemde wet belaste prestaties verricht, is de Huurprijs belast met omzetbelasting.
8.2 Indien van toepassing, kan Boobox een geldige BTW-factuur opmaken op verzoek van de Huurder die hiervoor in aanmerking komt.

Artikel 9. Bestemming en gebruik

9.1 Verhuurder verhuurt aan de Huurder de Opslagbox(en) conform de bepalingen van de Huurovereenkomst met als doel opslag van (toegestane) goederen. Het is de Huurder niet toegestaan de Opslagbox(en) een andere bestemming te geven, dan wel deze te verplaatsen.
9.2 De Huurder verklaart bij het gebruik van de dienst van Verhuurder te handelen voor eigen rekening en risico. De Huurder is verplicht om toezicht te houden op de Opslagbox(en) wanneer deze op het opgegeven adres geleverd is, dan wel retour gebracht is op het opgegeven adres.
9.3 Huurder dient de Opslagbox(en) in goede staat op te leveren. Bij oplevering in goede staat ontvangt Huurder de eventueel van toepassing zijnde borgsom retour. Het is de Huurder niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan te brengen aan de Opslagbox(en).
9.4 De dienst van Verhuurder is alleen beschikbaar voor persoonlijk gebruik door de Huurder en niet voor gebruik ten behoeve van derden. De Huurder verklaart bij het aangaan van de Huurovereenkomst met de Verhuurder tenminste de leeftijd van 18 (achttien) jaar te hebben bereikt.
9.5 De Verhuurder is bevoegd de Opslagbox(en) te allen tijde te inspecteren.
9.6 Indien van toepassing, is de Huurder verplicht eventueel benodigde vergunning(en) voor het plaatsen van de Opslagbox(en) te bemachtigen, dan wel ruimte vrij te houden om de Opslagbox(en) te plaatsen. Eventueel opgelegde sancties komen voor rekening van de Huurder.
9.7 Het is de Huurder niet toegestaan:

De Opslagbox(en) te gebruiken voor een bestemming die strijdig is met strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen, waaronder ook begrepen, het opslaan van wapens, explosieven, drugs (of andere middelen die vallen onder de Opiumwet), smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen of illegaal ingevoerde goederen;
Toxische, ontplofbare, ontvlambare of andere voor mens, milieu, goederen of in welk zin dan ook (mogelijk) gevaarlijke en/of giftige stoffen of aan bederf onderhevige goederen in de Opslagbox(en) op te slaan of te laten verblijven;
Goederen op te slaan welke zijn genoemd in art. 3 van het ‘Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer’ (besluit van 15 juni 2000, Staatsblad 2000, nr. 278) en goederen welke zijn genoemd in art. 2 van het ‘Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten’ (besluit van 14 oktober 1987, Staatsblad 1991, nr. 534) of daarvoor in de plaats gekomen wet- en regelgeving;
Bederfelijke en beperkt houdbare goederen in de Opslagbox(en) op te slaan of te laten verblijven;
Dieren of enig ander organisme (opgezet of levend) in de Opslagbox(en) op te slaan of te laten verblijven;
Juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken, onvervangbare voorwerpen of voorwerpen die emotioneel een bijzondere waarde vertegenwoordigen in de Opslagbox(en) op te slaan of te laten verblijven;
De Opslagbox(en) anders te beladen dan voorgeschreven in het Gebruikerseglement;
De Opslagbox(en) als werkplaats of toonzaal te gebruiken of de Opslagbox(en) op een zodanige wijze te gebruiken dat hierdoor overlast ontstaat voor de omgeving;
In of vanuit de Opslagbox(en) commerciële activiteiten uit te oefenen;
Enig recht uit hoofde van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Gebruikers reglement of uit enige andere rechtsbetrekking met de Verhuurder, over te dragen of geheel of gedeeltelijk onder te verhuren aan derden.
De Opslagbox(en) op enigerlei wijze toe te eigenen.

9.8 Indien de Huurder handelt in strijd met een van de in punt 9.7 voormelde onderdelen zal hij aansprakelijk zijn voor alle schade die Verhuurder mocht lijden en is Verhuurder gerechtigd strafrechtelijk aangifte te doen tegen de Huurder.
9.9 In het geval Verhuurder vermoedt dat de Huurder handelt in strijd met de voormelde onderdelen of de Huurovereenkomst, heeft hij het recht -zonder voorafgaande toestemming van de Huurder- zich de toegang te verschaffen tot de Opslagbox(en) en de inhoud van de opgeslagen goederen in de Opslagbox(en) voor onderzoek naar de herkomst en status van de goederen. Voorts heeft Verhuurder het recht –maar niet de plicht- om de bevoegde overheden in te lichten over de status van de opgeslagen goederen en deze toegang te verschaffen tot de goederen voor verificatie. De daarmee door Verhuurder te maken kosten komen voor rekening van de Huurder.

Artikel 10. Verzekering

10.1 Gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst is de Huurder verplicht de Opgeslagen goederen te verzekeren tegen verlies, diefstal en schade binnen het kader van een zogenaamde all-riskgoederenverzekering teneinde de volledige waarde van de goederen te beschermen. Er rust geen controleplicht op de Verhuurder dat de Huurder deze verzekering heeft afgesloten voor zijn goederen. Indien en voor zover de Huurder niet op deze wijze is verzekerd zal alle schade en verlies, door welke oorzaak ook, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van Verhuurder, voor rekening en eigen risico zijn van de Huurder.
10.2 Huurder kan bij Verhuurder gegevens opvragen teneinde informatie te verschaffen aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Het risico verbonden aan de opslag van goederen wordt gedragen door de Huurder van de Opslagbox(en). De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door de Huurder geleden en te lijden schade van welke aard en door welke oorzaak ook, noch zal de Verhuurder aansprakelijk zijn voor enige (gevolg)schade van de Huurder.
11.2 De aansprakelijkheidsuitsluiting in sub 1 geldt tevens voor geleden en te lijden schade door derden die, met of zonder toestemming van de Huurder, goederen hebben of hadden opgeslagen in de Opslagbox(en).
11.3 De Huurder is aansprakelijk voor schade aan de Opslagbox(en) die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieting in de nakoming van een wettelijke verplichting en/of een verplichting uit de Huurovereenkomst, Algemene Voorwaarden en/of het Gebruikers reglement.
11.4 De Huurder zal de Verhuurder doorlopend vrijwaren van kosten, vorderingen, aansprakelijkheden of schade die de Verhuurder lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de Huurder van de Opslagbox(en), waaronder alle door een derde partij ingediende vorderingen als gevolg van het gebruik van (een of meerdere) Opslagbox(en) of andere dienstverlening door de Huurder.

Artikel 12. Website

12.1 De inhoud van de dienst, inclusief, maar niet beperkt tot, de tekst, overzichten, meta data, software, scripts, grafics, bestanden, iconen, fotografisch materiaal, geluiden, muziek, videomateriaal, interactieve functies en dergelijke (samen ook genoemd: “Content”), de handels- en servicemerken en alle door Verhuurder gebruikte logo’s, zijn en blijven eigendom van Verhuurder. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder mogen genoemde eigendommen niet worden gebruikt door de Huurder of enige andere derde partij.
12.2 Verhuurder geeft de Huurder slechts het gelimiteerde, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet-licentieerbare recht om content te tonen en te zien voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen Huurder en Verhuurder ontstaan in verband met tussen partijen gesloten Huurovereenkomst zullen, wanneer behorende tot de competentie van de rechtbank, in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank te Roermond.

Artikel 14. Persoonsgegevens en communicatie

14.1 De persoonsgegevens die de Huurder aan de Verhuurder verstrekt, worden door de Verhuurder opgeslagen en verwerkt in een gegevensbestand in overeenstemming met de geldende regelgeving. De Verhuurder zal de verkregen persoonsgegevens slechts gebruiken in het kader van de overeengekomen dienstverlening, voor communicatiedoeleinden, opvolging van de dienstverlening en het aanleggen van een klantenadministratie. Persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan een derde.
14.2 Door reservering van de Opslagbox(en) via de Site en door het doen van een aanbetaling van deze reservering door de Huurder via de door de Verhuurder elektronisch (per e-mail) verstuurde IDEAL-betaallink, verleent de Huurder toestemming voor het door de Verhuurder verwerken van zijn persoonsgegevens. Omdat de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op een overeenkomst is een separate, expliciete toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens van de Huurder niet nodig.
14.3 De Huurder is verplicht juiste en accurate persoonsgegevens via de Site te verstrekken, zodat de Verhuurder op juiste en accurate wijze contact met de Huurder kan onderhouden. Verhuurder is niet verplicht om de juistheid en accuraatheid van de gegevens te controleren.
14.4 Wijzigingen of aanvullingen van persoonsgegevens dient de Huurder tijdig en zelfstandig door te geven via de Site in zijn persoonlijke Huurdersaccount.
14.5 De Huurder stemt er mee in dat door en met de Verhuurder wordt gecommuniceerd middels elektronische communicatie. De Verhuurder zal met de Huurder communiceren via telefoon, e-mail, het posten van berichten op de Site of via de Huurdersaccount.
14.6 Onder persoonsgegevens wordt verstaan; personalia, geboortedatum, adresgegevens, mobiele telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-bankrekeningnummer.
14.7 De Huurder dient naast het eigen mobiele telefoonnummer, een tweede telefoonnummer op te geven dat uitsluitend gebruikt zal worden indien de Huurder bij calamiteiten op het eigen mobiele telefoonnummer niet bereikbaar is.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Indien en voor zover een deel van deze Algemene Voorwaarden of Huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Algemene Voorwaarden of Huurovereenkomst onverlet. In plaats van het nietige of vernietigbare deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Bel me terug

Heb je vragen over onze opslagboxen, dan bellen we je graag terug.
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder